Výchovné poradenství

Pro rodiče a žáky ve škole působí Školní poradenské centrum, jeho součástí jsou odborníci s těmito funkcemi: výchovní poradci, školní metodik prevence, asistent pedagoga, logoped a třídní učitelé. Jejich přehled naleznete zde. ŠPC úzce spolupracuje s SPC Litoměřice, PPP Litoměřice, OSPOD Lovosice a dalšími institucemi.

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole ZŠ A. Baráka

Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Uskutečňováno v souladu s novelizací vyhlášky č.72/2005 Sb.- ve znění vyhlášky197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá také za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • kariérové poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

 1. poradenské pracovníky školy
  • výchovný-kariérní poradce
  • školní metodik prevence
  • školní psycholog/školní speciální pedagog
 2. pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole.
  • třídní učitel
  • učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro nadané žáky)
  • učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (ZŠ) a Úvodu do světa práce (SŠ)
  • případně další pedagogové, zejména učitelé výchov

Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Uskutečňováno v souladu s vyhláškou č. 27/2016Sb. Toto vzdělávání se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření, která jsou na naší škole plně realizována na základě doporučení školského odborného pracoviště (PPP, SPC aj.)

Vyrovnávací opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně nadaných jsou poskytována formou využívání pedagogických, popř. speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytováním individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku. Žáci mohou využívat poradenských služeb školy a prostřednictvím zákonných zástupců ostatních školských poradenských zařízení.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým poskytujeme podpůrná opatření, vzděláváme v rámci integrace s využitím doporučených speciálních metod, forem, postupů a prostředků vzdělávání, včetně kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů. Patří sem i zajištění služeb asistenta pedagoga, v případě potřeby i jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující specifické potřeby žáků. Rozsah a závažnost postižení nebo obtíží žáka odpovídá zařazení do režimu speciálního vzdělávání formou individuální nebo skupinové integrace, přičemž na naší škole jsou žáci vzděláváni v hlavním proudu vzdělávání formou individuální integrace podle individuálních výchovných plánů (IVP).

IVP je vždy vypracován u žáka se SVP v rámci podpůrných opatření na základě doporučení školského odborného pracoviště a žádosti zákonného zástupce žáka.

Asistent pedagoga je dalším z podpůrných opatření, vždy na základě doporučení školského odborného pracoviště a žádosti školy na příslušný KÚ.

Hlavní činností asistenta pedagoga je podpora žáků při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku a při akcích pořádaných školou, které jsou součástí výuky.

Školská poradenská zařízení

Typy školských poradenských zařízení jsou:

 1. pedagogicko-psychologická poradna (PPP),
 2. speciálně pedagogické centrum (SPC).
 3. středisko výchovné péče (SVP) – školské zařízení

Pedagogickým pracovníkům vykonávajícím pedagogicko-psychologickou
činnost ve školách a školských poradenských zařízeních je poskytována odborná podpora za účelem zvýšení kvality poradenských služeb.

Školské poradenské zařízení vede dokumentaci

 1. o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí nebo přerušení poskytování poradenské služby,
 2. o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové,
 3. o spolupráci se školami a školskými zařízeními

Vymezení poradenských služeb ve škole

Poradenské služby jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru na poskytované služby, zkvalitnění vzdělávání školních poradenských odborníků, týmová práce a spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), ale také se středisky výchovné péče (SVP) a dále mimo školství zejména s informačně-poradenskými středisky úřadů práce, vede k vytváření prostoru pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb.

Pracovníci poskytující poradenské služby:

 • Výchovný – kariérový poradce – Mgr. Markéta Dvořáková, Mgr. Alena Zukersteinová + Mgr. Alena Ptáčková
 • Školní metodik prevence – Matěj Lačný
 • Školní speciální pedagog – Mgr. Helena Bušková
 • Třídní učitelé, učitelé výchov

Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Cíle programu:

 • Poradenská činnost směřující k prevenci nežádoucích jevů
 • Pomoc při uspokojování specifických výchovných a vzdělávacích potřeb žáků
 • Pomoc při řešení příčin školní neúspěšnosti
 • Pomoc při řešení osobních a rodinných vztahových problémů žáků
 • Prohloubit a zlepšit spolupráci i komunikaci mezi školou a rodiči
 • Pomoc žákům sociálně znevýhodněným
 • Nabídka kariérního poradenství a asistence při volbě školy
 • Pomoc žákům ve zvládání učebních nároků školy
 • Vytváření preventivních programů
 • Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • Integrování poradenských služeb s využitím PPP, SPC, SVP a IPS úřadu práce
 • Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti
 • Sledovat účinnost preventivního školního programu a vytvořit metodické zázemí pro jeho vytváření a realizaci
 • Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Práce s nadanými žáky.
 • Metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání

Vymezení činnosti týmu ŠPP

 1. Výchovný poradce –Vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, dokumentační a evidenční. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.Vede celý tým ŠPP. Podílí se na integraci žáků se zdravotním postižením, vede agendu žáků s poruchami učení a chování, zprostředkovává žákům kariérové poradenství (koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka, základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
  Asistuje při volbě vhodné školy u žáků devátých (popř. pátých) ročníků, vyučuje předmět – PČ- volba povolání v 8. ročníku. S třídními učiteli konzultuje případné výchovné a vzdělávací problémy žáků, podílí se na šetření výchovných problémů žáků. Předává odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
  Poskytuje informace o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům i jejich zákonným zástupcům.  Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními . Vede písemné záznamy, které umožňují doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. a z plánu práce VP.
 2. Školní metodik prevence – Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou, dokumentační a evidenční. Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. a z plánu práce ŠMP
 3. Speciální pedagog –Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do spec. ped. péče. Spoluorganizuje péči o děti s poruchami učení a chování na I. stupni školy, pracuje se žáky , napomáhá při řešení problémů se začleněním do kolektivu, problémů v rodině, konzultuje nebo se zúčastňuje konzultací s rodiči těchto žáků o možných způsobech péče. Navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky. Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka
 4. Třídní učitelé – Motivují třídu k vytvoření vlastních vnitřních pravidel, která jsou v souladu se školním řádem, podporují rozvoj pozitivních interakcí mezi žáky, napomáhají při vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě. Získávají si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy, o jejich rodinném zázemí, spolupracují s výchovným poradcem při vyhledávání problémových žáků, při řešení jejich kázeňských i naukových problémů.
Tento příspěvek patří mezi Výchovné poradenství. Uložte si trvalý odkaz.