Rada školy

hlavy

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Vaše názory posílejte na: zsabaraka@seznam.cz nebo zástupci rodičů –  Ing. Marcelu Čerňanskému

Zástupci Školské rady při Základní škole A. Baráka v Lovosicích

za rodiče:  Mgr. Dagmar Kulísková a Ing. Marcel Čerňanský
za učitele: Mgr. Markéta Dvořáková a Mgr. Lucie Kekrtová
za Město Lovosice: Vladimír Šuma a Jiří Motl