Ochrana oznamovatelů – whistleblowing

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 30. 9. 2023, a v souladu se zákonem zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Ředitelka školy určila příslušnou osobou Bc. Michaelu Strakovou.

Příjem oznámení probíhá:

  • písemně elektronicky na e-mail: whisthleblowing@zsabaraka.cz (do předmětu
    e-mailu napište OZNÁMENÍ nebo WHISTHLEBLOWING)
  • písemně v listinné podobě – na adresu Základní škola Antonína Baráka, Sady Pionýrů 361/4, 410 02 Lovosice (nutno označit „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT“ či „WHISTHLEBLOWING – NEOTEVÍRAT“)
  • osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)
  • písemně, v listinné podobě předat osobně
  • telefonicky tel. čísle: 602949938

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba.

Přílohy
INFORMACE – ochrana oznamovatelů
Formulář pro oznámení
Směrnice ochrana oznamovatelů