GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů
č. 110/2019 sb. nahradilo dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Školy jsou jedním ze správců osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě zvláštního zákona (převážně na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

V rámci zajišťování svých činností Základní škola Antonína Baráka, Sady Pionýrů 361/4, okr. Litoměřice, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

 

  • Personální činnosti
  • Přijímání k základnímu vzdělávání
  • Průběh základního vzdělávání
  • Matrika – základní vzdělávání
  • Bezpečnost a ochrana zdraví
  • Účetnictví
Pověřencem (DPO) pro školu je: Mgr. Martina Šenfeldrová,
e-mail: senfeldrova-dpo@seznam.cz, tel.: 724 581 910

Během konání všech akcí školy budou pověřenou osobou, kterou určí škola, pořizovány obrazové-zvukové záznamy a fotografie, které budou použity na webových stránkách školy, facebookových stránkách školy a dalších informačních materiálech určených k prezentaci školy.

Škola nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.

Více informací k ochraně osobních údajů zde: Informace o GDPR

Formuláře ke stažení:


ŽÁDOST O OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O PŘENOSITELNOST DAT

ŽÁDOST O POTVRZENÍ A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

ŽÁDOST O OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ