Základní informace k zápisu – šk. rok 2022/2023

Na všech lovosických základních školách budou zápisy probíhat

od 20. 4. – 21.4 2022 od 14:00- 17:00h.

Organizace zápisu: formální část + motivační část

Formální část zápisu: Zákonný zástupce dítěte vyplní elektronickou žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a přinese ji k zápisu. Zákonný zástupce, který nemá možnost vyplnit elektrickou žádost, vyplní žádost při zápise. Vyplněním elektronické žádosti bude žadateli automaticky přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena.

Motivační část zápisu: Hravá forma, motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.

Odkaz pro online zápis na naší škole (buď pro formální zápis nebo pro registraci času osobního zápisu ve škole) bude spuštěn: 5. 4. od 0:00

KLIKNĚTE ZDE: Odkaz na online zápis ZŠ Antonína Baráka Lovosice

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
 řádné přijetí
6 let k 31. 8. 2022
dítě narozené od 1. září 2015 do 31. 8. 2016
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku
předčasné přijetí
5 let k 31. 8. 2022

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2022:
zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023
zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte
ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Zákonný zástupce může přijít bez dítěte a požádá o odklad (v termínu zápisu do 1. ročníku základní školy).
Je nutné doložit:
písemná žádost zákonného zástupce
– elektronicky přes web školy – online zápis – žádost o odklad
rodný list dítěte (kopie, scan, foto – přiložit k žádosti)/ u cizinců pas dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP, cestovní pas a povolení k pobytu)
doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
Pokud  zákonný zástupce podá žádost bez doporučujících posouzení, tak ředitelka školy usnesením přeruší správní řízení a vyzve zákonného zástupce, aby tato doporučení doložil. Zároveň mu v tomto usnesení určí lhůtu, do kdy tak má  učinit (lhůta dodání doporučení z poradenských zařízení bude stanovena do 31. 5. 2022).
VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ
Seznam přijatých a nepřijatých žáků bude po dobu 15 dnů k dispozici na webových stránkách školy a na informační vývěsce školy.
Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je řádně uložen v dokumentech školy. Pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.