Základní informace k zápisu pro školní rok 2024/2025

Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče  k zápisu do 1. tříd!

Zápisy do 1. tříd budou probíhat:

  • ve středu 10. dubna 2024 od 14:00 do 17:00
  • ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 14:00 do 17:00

Organizace zápisu: Rezervace konkrétního času pro osobní účast na zápisu ve škole či podání žádosti o odklad bude spuštěna: v pondělí 1. 4. 2024 od 0:01

KLIKNĚTE ZDE: Odkaz na online zápis ZŠ Antonína Baráka Lovosice

Před samotným zápisem ve škole proběhne tzv. formální část zápisu: S rezervací času také zákonný zástupce dítěte zároveň vyplní elektronickou žádost o zahájení povinné školní docházky dítěte. Vyplněnou žádost aplikace pošle na uvedený email a zákonný zástupce si žádost vytiskne a přinese ji k zápisu.

Vyplněním elektronické žádosti bude žadateli automaticky přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena.

Zákonný zástupce, který nemá možnost vyplnit elektrickou žádost a rezervovat si čas zápisu, zavolá na telefonní číslo: 416 532 265

Ve stanoveném čase ve škole proběhne tzv. motivační část zápisu: Hravá forma, motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 řádné přijetí
6 let k 31. 8. 2024
dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku
předčasné přijetí
5 let k 31. 8. 2024
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024:
zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025
zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

Vztahuje se povinnost přihlásit dítě i na cizince? Školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochran.

S SEBOU K ZÁPISU ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘINESE TYTO DOKUMENTY

  • Žádost o zahájení povinné školní docházce – po online registraci ji aplikace odešle na Váš uvedený email.
  • Platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz)
  •  Rodný list dítěte;

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce může přijít bez dítěte a požádá o odklad (v termínu zápisu do 1. ročníku základní školy).
Je nutné doložit:

  •  písemnou žádost zákonného zástupce – elektronicky přes web školy – online zápis – žádost o odklad
  • rodný list dítěte (kopie, scan, foto – přiložit k žádosti)/ u cizinců pas dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP, cestovní pas a povolení k pobytu)
  • doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

Pokud  zákonný zástupce podá žádost bez doporučujících posouzení, tak ředitelka školy usnesením přeruší správní řízení a vyzve zákonného zástupce, aby tato doporučení doložil. Zároveň mu v tomto usnesení určí lhůtu, do kdy tak má  učinit (lhůta dodání doporučení z poradenských zařízení bude stanovena do 31. 5. 2024).

 

VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ

Seznam přijatých a nepřijatých žáků bude po dobu 15 dnů k dispozici na webových stránkách školy a na informační vývěsce školy.
Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je řádně uložen v dokumentech školy. Pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

KRITÉRIUM PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

  • Bydliště ve školském obvodu. Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Antonína Baráka, Sady pionýrů 361/4, 410 02 Lovosice, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou města Lovosice č. 1/2017 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných Městem Lovosice.

 

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.