Bližší informace k zápisu do 1. tříd šk. roku 2020/2021

Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče  k zápisu do 1. tříd!

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/ 2021 se uskuteční 15. a 16. dubna 2020 od 14:00 do 17:00.

K zápisu se dostaví oba zákonní zástupci.

S sebou přineste doklad totožnosti, rodný list dítěte.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky, podají podle § 36 odst. 4 písemně žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad s oběma přílohami mohou rodiče odevzdat přímo u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2020 do kanceláře školy. Proto je nutné se včas objednat zejména ve školském poradenském zařízení – PPP, SPC aj. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

1. Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro školní rok 2020/2021 budou zapsány do 1. ročníků děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věk šesti let.

Bližší informace Vám rádi sdělíme osobně v ředitelně školy, nebo telefonicky na telefonním čísle 416 532 265, či na emailu: reditelkadeusova@seznam.cz.

 

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.