Závěrečné práce 9. tříd

Závěrečná práce žáků devátých tříd je vyvrcholením základního vzdělávání. Žáci mají příležitost ukázat, co se za devět let povinné školní docházky naučili.

Ve své závěrečné práci prokážou nejen úroveň a hloubku myšlení (kompetence občanská), ale také schopnost třídit a zpracovávat informace (kompetence k učení), vyspělost jazykového vyjadřování v písemné i ústní podobě (kompetence komunikativní) a dovednosti, s jakými zvládají informační technologie (kompetence pracovní).

Téma závěrečné práce si žáci volí s přihlédnutím ke svým zájmům, zálibám či k budoucí profesní orientaci.

Každý žák má povinnost konzultovat téma své práce či průběh zpracování s jedním učitelem, kterého si zvolil na začátku práce. Stejně tak mohou pomoci učitelé českého jazyka.

Vypracování závěrečné práce je pro všechny žáky povinné, stejně jako prezentace práce před komisí a veřejností. Dané termíny dle harmonogramu práce, odevzdání práce a prezentace jsou závazné. Odklad je možný pouze ze závažných zdravotních důvodů.

Chceme tím rozvíjet:

 • Samostatnou práci žáka s informacemi, jejich výběr a editace z více na sobě nezávislých informačních zdrojů.
 • Vyzkoušení si obhajoby vlastních myšlenek a schopností ji představit před komisí.
 • Zlepšení praktických dovedností při práci s počítačem a kancelářskou technikou – s textovými a tabulkovými editory; úprava textu, fotografií, zálohování dat.
 • Možnost vyzkoušení si praktické profesní orientace, návaznost na dosavadní zájmy a záliby žáka.
 • Smysluplné zakončení povinné školní docházky po přijímacím řízení na střední školy.

Každý žák by měl závěrečnou prací prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 • vyhledávat a zpracovat informace na dané téma
 • napsat vlastní výklad, úvahu, schopnost vyjadřovat se v českém nebo cizím jazyce
 • integrovat učivo z více předmětů, propojit jevy a poznatky, najít souvislosti
 • výtvarně a graficky zpracovat téma
 • napsat text pomocí programu (např. Word) a vytvořit prezentaci (např. PowerPoint),
 • vkládat tabulky, zpracovat fotografie
 • práci odevzdat v tištěné podobě

Harmonogram

Do 15. 11. 2019 dobrovolný výběr témat.

Od prosince do dubna probíhají konzultace s učiteli.

Hotové práce – vytištěné a svázané, odevzdat do 15. 6. 2020 ke kontrole.

Vedoucí ročníkových prací zkontrolují a ohodnotí práce do konce května.

Prezentace ročníkových prací proběhnou v průběhu druhého červnového týdne.

 Po prezentaci budou vyhlášeni autoři 10 nejlepších prací a jejich autoři odměněni.

titulka ZP

Pokyny-pro-ZP

Výbět témat

Soubory ke stažení

pokyny-pro-zp.docx (16 KB)
titulka-zp.doc (23 KB)
tema-2019.docx (19 KB)

Tento příspěvek patří mezi Novinky, Připravujeme. Uložte si trvalý odkaz.