Vyhlášení voleb do Školské rady Základní školy A. Baráka v Lovosicích

Vzhledem ke končícímu volebnímu období stávající Školské rady vyhlašuji dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volby členů do Školské rady při Základní škole Antonína Baráka v Lovosicích z řad zákonných zástupců.

Termín voleb:

30.9.2021 od 8:00 do 17:00 hod.

Podání návrhů:

  1. – 17. 9. 2021

Místo konání voleb:

Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady Pionýrů 361/4

Volební komise: Mgr. Daniela Deusová, Mgr. Alena Ptáčková, Mgr. Lenka Buriánková

Složení rady:

Školská rada má 6 členů – 2 členy volí zastupitelstvo města Lovosice, 2 členy volí ze svých řad pedagogičtí pracovníci, 2 členy volí zákonní zástupci žáků

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Kandidáti budou zveřejněni 10 dnů před volbami, tedy 20.9.2021.

Za člena školské rady bude zvolen kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Způsob volby:

Člena školské rady volí oprávněné osoby (pedagogičtí pracovníci školy, zákonní zástupci žáků) z navržených kandidátů tajnou volbou podle článku III. volebního řádu. Oprávněný volič zakroužkuje na volební listině max. 2 kandidáty a odevzdá do volební schránky nebo pošle v zalepené obálce po dítěti. Volební komise určená ředitelkou školy zpracuje výsledky voleb a určí pořadí kandidátů. Další ujednání se řídí řádem školské rady, který vydalo Město Lovosice, Školní 2, dne 1.11.2005, č.j. 480/2005.                                                                                                                              

V Lovosicích, dne 31.8.2021                                          Mgr. Daniela Deusová, ředitelka školy

Soubory ke stažení

volby-zakonni-zastupci-2021.docx (15 KB)

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.